Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities; begrippen in deze algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 • Opdrachtnemer: Rutger Schipper handelend onder de naam Tantum Freerunning of Team Tantum die diensten (training) en producten aanbiedt
 • Opdrachtgever: De wederpartij van de opdrachtnemer
 • Lid/Leden: Specifiek die opdrachtgevers die binnen Tantum Freerunning lessen volgen of andere activiteiten laten verzorgen door Tantum Freerunning  
 • Trainingen: Onder training, wordt verstaan, het in opdracht geven van een workshop/les binnen de sport parkour/freerunning.
 • Freeruning: Onder freerunning wordt gymnastiek verstaan met goedgekeurde veilige toestellen of springen op erkende trampolines, airtracks en dergelijke. Het doel is om betere beheersing te krijgen over je lichaam.
 • Producten; Verkoop van shirts, truien, broekjes, sokken en andere aanverwanten artikelen die Team Tantum verkoopt.
 • Bedenktijd; de termijn waarbinnen de opdrachtgever gebruik kan maken van zijn herroepings-recht.
 • Werkdag; 1 dag van maandag t/m vrijdag.
 • Transactie; een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de transactie.
 • Ruilen: De mogelijkheid om een product te ruilen binnen een gesteld termijn en een geldige reden.
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de opdrachtgever georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de transactie uitsluitend gebruik gemaakt wordt van 1 of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2: opdrachtgever

Rutger Schipper

Willem de Zwijgerlaan 15

3708 BK  Zeist

Email: info@team-tantum.nl

KvK-nummer: 72115246

BTW – identificatienummer: NL002422381B73

Artikel 2: Algemeen/Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Rutger Schipper, Team Tantum of Tantum Freerunning en een opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Rutger Schipper, Team Tantum en Tantum Freerunning, voor de uitvoering waarvan door de genoemde partijen en derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Team Tantum, Tantum Freerunning en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Rutger Schipper, Team Tantum of Tantum Freerunning en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat betreffende de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien Rutger Schipper, Team Tantum of Tantum Freerunning niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de genoemde partijen in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 Artikel 3: Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Rutger Schippen, Team Tantum of Tantum Freerunning zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Rutger Schippen, Team Tantum of Tantum Freerunning kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis en verblijf, verzend en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Rutger Schipper, Team Tantum of Tantum Freerunning daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de voorgenoemde partijen anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Rutger Schipper, Team Tantum of Tantum Freerunning niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4: Het aanbod van producten

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
  bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een transactie.

Artikel 5: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Rutger Schipper, Team Tantum of Tantum Freerunning is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van de voorgenoemde partijen kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Rutger Schipper, Team Tantum of Tantum Freerunning op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Rutger Schipper, Team Tantum of Tantum Freerunning de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien Rutger Schipper, Team Tantum of Tantum Freerunning tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Rutger Schipper, Team Tantum of Tantum Freerunning gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 5. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Rutger Schipper, Team Tantum of Tantum Freerunning gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 6. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Rutger Schipper, Team Tantum of Tantum Freerunning vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Tantum Freerunning op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6: Overdracht

 1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Rutger Schipper, Team Tantum of Tantum Freerunning, zal Rutger Schipper, Team Tantum of Tantum Freerunning in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.
 2. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Rutger Schipper, Team Tantum of Tantum Freerunning extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Rutger Schipper, Team Tantum of Tantum Freerunning anders aangeeft.

Artikel 7: Overmacht

 1. Rutger Schipper, Team Tantum of Tantum Freerunning is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Rutger Schipper, Team Tantum of Tantum Freerunning geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Tantum Freerunning niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Rutger Schipper, Team Tantum of Tantum Freerunning of van derden daaronder begrepen. Rutger Schipper, Team Tantum of Tantum Freerunning heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Rutger Schipper, Team Tantum of Tantum Freerunning zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Rutger Schipper, Team Tantum of Tantum Freerunning kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel Rutger Schipper, Team Tantum of Tantum Freerunning ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

Artikel 8 – Herroepingsrecht                                                                                                                          Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 5 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer versterkte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
  Bij levering van diensten:
 5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 5 werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 9 – Kosten in geval van herroeping of ruiling

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht of ruiling, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Bij ruiling betaald veroorzaakt door een foutieve maat, betaalt de consument ook de portokosten voor het nieuwe product in een andere maat.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d. die snel kunnen bederven of verouderen;
  e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  f. voor losse kranten en tijdschriften;
  g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
  h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 11: Betaling en incassokosten

 1. Voor facturatie dient het door Rutger Schipper, Team Tantum of Tantum Freerunning verstrekte inschrijfformulier volledig naar waarheid in te vullen en te ondertekenen. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat de opdrachtgever akkoord met betaling via iDeal, bankoverschrijving of SEPA-incasso.
 2. Facturatie is altijd in 1 termijn tenzij anders afgesproken.
 3. Betaling door middel van factuur dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Tantum Freerunning aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Rutger Schipper, Team Tantum of Tantum Freerunning aangegeven. Rutger Schipper, Team Tantum of Tantum Freerunning gerechtigd om periodiek te factureren.
 4. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. De overeenkomst gaat in na betaling van de volledige overeengekomen contractprijs, tenzij anders is besproken. Indien Opdrachtgever de factuur na 14 dagen niet voldaan heeft zal er een aanmaning volgen waarin een tweede termijn van 14 dagen geboden wordt om tot betaling over te gaan. Geeft opdrachtgever geen gehoor aan de gestelde termijn in de aanmaning zal Rutger Schipper, Team Tantum of Tantum Freerunning de vordering ter incasso uit handen geven aan een incassobureau van hun keuze.
 6. Rutger Schipper, Team Tantum of Tantum Freerunning heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Rutger Schipper, Team Tantum of Tantum Freerunning kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Tantum Freerunning kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 7. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Rutger Schipper, Team Tantum of Tantum Freerunning verschuldigde bedrag. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 8. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Tantum Freerunning echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 12: Trainingen/activiteiten

 1. Opdrachtgever erkent dat de trainingen zijn gereserveerd en dat annuleringen niet mogelijk zijn.
 2. De lessen lopen van 1 september t/m 30 juni. In de schoolvakanties (midden Nederland) zijn er geen lessen.
 3. Aan het eind van het seizoen, wordt er 1 extra gratis training gegeven, om de afwezigheid door ziekte of anders te compenseren.
 4. Bij langdurige afwezig door blessures of andere oorzaak, kunnen de trainingen in overleg stop worden gezet.
 5. Mochten twee leden uit 1 gezin een abonnement aangaan, dat krijgen zij per deelnemer € 10,– korting. Hetzelfde geldt als 1 persoon twee lessen in de week volgt, dan ook per les € 10,– korting. Beide opties tegelijk zijn niet mogelijk, je ontvangt altijd maar 1 keer de korting van € 10,–.

Het bovengenoemde valt niet onder de samenwerking met de lessen bij StreetJump in Apeldoorn. Voor deze samenwerking zijn aparte tarieven vastgesteld.

 • Opdrachtgever begrijpt dat de trainingen/activiteiten exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen en erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd.
 • Opdrachtgever erkent dat de training/activiteit zal worden geannuleerd indien Opdrachtgever meer dan 15 minuten te laat is. Deze training zal in rekening worden gebracht. Opdrachtgever erkent dat een vertraging van een geplande training de trainingsstatus niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training.

Opdrachtgever begrijpt dat er geen halve trainingen kunnen zijn vanwege enige vertragingen.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtgever bevestigt hierbij dat de deelnemer aan de training in een goede lichamelijke conditie verkeert en dat hij/zij geen medische indicaties of medicaties heeft die deelname aan het programma zou kunnen beperken en of beletten. Rutger Schipper, Team Tantum of Tantum Freerunning kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures en of letsel wat ontstaan is door deelname aan een training/activiteit.
 2. Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor het inwinnen en opvolgen van medisch advies en het informeren van Rutger Schipper, Team Tantum Tantum Freerunning m.b.t. medische indicaties of medicatie. Medisch advies kan Opdrachtgever inwinnen bij uw eigen (behandelend) arts. Rutger Schipper, Team Tantum of Tantum Freerunning verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan.
 3. Deelname geschiedt voor eigen risico. Rutger Schipper, Team Tantum of Tantum Freerunning is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de opdrachtgever mocht lijden als gevolg van de deelname aan trainingen en of activiteiten. Tevens is Rutger Schipper, Team Tantum of Tantum Freerunning niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor alle mogelijke (ernstige) schadesoorten waaronder schade ten gevolge van ernstig letsel en of overlijden.

Artikel 14: Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Rutger Schipper, Team Tantum of Tantum Freerunning voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Rutger Schipper, Team Tantum of Tantum Freerunning toerekenbaar is.
 2. Indien Rutger Schipper, Team Tantum of Tantum Freerunning uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Rutger Schipper, Team Tantum of Tantum Freerunning zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 3. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Rutger Schipper, Team Tantum of Tantum Freerunning, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Rutger Schipper, Team Tantum of Tantum Freerunning en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Rutger Schipper, Team Tantum of Tantum Freerunning partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Rutger Schipper, Team Tantum of Tantum Freerunning is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Rutger Schipper, Team Tantum of Tantum Freerunning het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16: Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn in te zien en uit te printen via de website www.team-tantum.nl
 2. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Rutger Schipper, Team Tantum of Tantum Freerunning.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 17: Overige bepalingen

 1. Leden gaan het lidmaatschap van Tantum Freerunning aan voor een minimale termijn van één actief kwartaal. Actief wil zeggen drie maanden les hebben gevolgd. Binnen het lidmaatschap van Tantum Freerunning onderscheiden we twee vormen voor wat betreft de termijn die wordt aangegaan: 
 2. Deeltermijn: hieronder wordt verstaan de termijn die loopt vanaf het moment van aanmelden tot en met het einde van het opvolgende maand. Je betaalt slechts over de periode van lidmaatschap contributie.
 3. Bij tussentijdse opzegging gedurende de looptijd van een termijn is het niet mogelijk om de betaling voor deze termijn te stoppen of om (een deel van) de betaling terug te krijgen.
 4. Indien leden het lidmaatschap willen beëindigen, dient dat uiterlijk 1 maand voor ingang van een nieuwe maand schriftelijk en of via email te gebeuren. Bij opzegging binnen 1 maand voor ingang van de maand waarin men voor het laatst lid wenst te zijn, dient de contributie voor Tantum Freerunning voor het komende maand nog betaald te worden.
 5. De betaling van de contributie van Rutger Schipper, Team Tantum of Tantum Freerunning gaat via SEPA incasso. Deze wordt telkens voorafgaande aan een nieuwe maand geïnd. 
 6. Veranderen de N.A.W. gegevens of andere informatie bijvoorbeeld emailadres, dan moeten deze zo spoedig mogelijk worden doorgegeven aan Rutger Schipper, Team Tantum of Tantum Freerunning en of zelfstandig gewijzigd worden in het ledenportaal
 7. Leden zullen ten alle tijden de aanwijzingen en regels van de trainer(s) moeten opvolgen. Deze regels zijn om de veiligheid te kunnen waarborgen, in de ruimste zin van het woord. Het niet opvolgen van deze regels en aanwijzingen wordt op gepaste wijze gehandhaafd door de trainer(s). Bij herhaling kan er in een gesprek door de leiding, ouders en betreffend lid over worden gegaan tot waarschuwing, schorsing en uiteindelijk zelfs mogelijk royement, zonder restitutie van contributiegelden.
 8. Diefstal, opzettelijk kapot maken van materialen of accommodatie, bewezen pest- of intimiderend gedrag, vechten of andersoortig gedrag waardoor er een of meerdere personen of delen van materialen of accommodatie wordt beschadigd (mentaal of fysiek) is ten alle tijden reden voor direct royement, zonder restitutie van contributiegelden.